Shri Jagdeep Dhankhar

Chairman, Rajya Sabha

Shri Harivansh

Deputy Chairman, Rajya Sabha