MEMBERS OF RAJYA SABHA (STATE WISE LIST)
AS ON :- Tuesday, February 7, 2023


Name of State No. of Seats No. Of Members Vacancies
Andhra Pradesh (AP) 11 11 0
Arunachal Pradesh (AR) 1 1 0
Assam (AS) 7 7 0
Bihar (BR) 16 16 0
Chhattisgarh (CHT) 5 5 0
Goa (GOA) 1 1 0
Gujarat (GJ) 11 11 0
Haryana (HR) 5 5 0
Himachal Pradesh (HP) 3 3 0
Jammu & Kashmir (J & K ) 4 0 4
Jharkhand (JHK) 6 6 0
Karnataka (KAR) 12 12 0
Kerala (KR) 9 9 0
Madhya Pradesh (MP) 11 11 0
Maharashtra (MH) 19 19 0
Manipur (MN) 1 1 0
Meghalaya (MGH) 1 1 0
Mizoram (MZ) 1 1 0
Nagaland (NG) 1 1 0
National Capital Territory of Delhi (DL) 3 3 0
Nominated (NOM.) 12 10 2
Odisha (OR) 10 10 0
Puducherry (PUD) 1 1 0
Punjab (PB) 7 7 0
Rajasthan (RJ) 10 10 0
Sikkim (SK) 1 1 0
Tamil Nadu (TN) 18 18 0
Telangana (TG) 7 7 0
Tripura (TR) 1 1 0
Uttar Pradesh (UP) 31 31 0
Uttarakhand (UTK) 3 3 0
West Bengal (WB) 16 16 0